تابلو فرمان داتیس

تابلو فرمان داتیس بسیار نرم حرکت میکند و دارای سیستم اصلاح فاز هوشمند می باشد.

تابلو فرمان داتیس

تابلو فرمان داتیس

تابلو فرمان داتیس بسیار نرم حرکت میکند و دارای سیستم اطلاح فاز هوشمند می باشد. مزایای تابلو فرمان های داتیس عبارتند از : 

  • سیستم موتورسیف دیجیتال دارای LCD 
  • ابعاد مناسب
  • امکان نصب روی انواع موتورها
  • قیمت اقثصادی و مناسب