گواهی استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور تهران
آسانسور پادرا 1401/12/12
استاندارد آسانسور تهران

پایان کار آسانسور شامل اطلاعاتی مانند نام و مدل آسانسور، تاریخ نصب، نام و شماره تماس مالک ساختمان، نام و شماره تماس کارشناس آسانسور، نتایج آزمون و تست‌های اجرایی و همچنین نتایج سنجش عملکرد و کارکرد آسانسور است.

تعداد کل صفحات: 1 و تعداد کل نتایج 1